Εργατικά, Μισθοδοσία, Ασφαλιστικά

Ένα κρίσιμο τμήμα στην κάθε επιχείριση αποτελούν τα εργασιακά, τα θέματα μισθοδοσίας και τα ασφαλιστικά.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στα εργασιακά το τελευταίο χρονικό διάστημα απαιτούν άριστη γνώση της νομοθεσίας με συνεχής ενημέρωση, αλλά και αξιόπιστους συνεργάτες.

Το λογιστικό μας γραφείο με έμπειρα στελέχη στις νομοθετικές ρυθμίσεις, με σύγχρονα και εξειδικευμένα προγράμματα, παρέχει έγκυρες και υπεύθυνες υπηρεσίες στη μισθοδοσία των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, το λογιστικό γραφείο Forologin, σας παρέχει:

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας και Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας
 • Διαχείριση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων προς του εργαζομένους (πληρωμές, μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις, προκαταβολές, επιμερισμός μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους).
 • Καταστάσεις ανά εργαζόμενο και ταμείο.
 • Προγράμματα ωρών εργασίας και βιβλίο αδειών εργαζομένων.
 • Προσλήψεις προσωπικού, συμβάσεις, απολύσεις, αποχωρήσεις, μερική απασχόληση.
 • Πίνακες Προσωπικού Επιθεώρησης Εργασίας
 • Υπολογισμός κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με βάση τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).
 • Ενημέρωση για εργατικά θέματα (άδειες, ασθένειες, ωράρια, συλλογικές συμβάσεις).
 • Συμβουλές για επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις προσωπικού.
 • Προγράμματα επιχορήγησης και δανείων του ΟΑΕΔ για εργοδότες.
 • Προγράμματα επιχορήγησης ΕΣΠΑ
 • Γνωστοποίηση-ηλεκτρονική υποβολή, όλων των εντύπων για τους εργαζομένους, στο διαδικτυακό σύστημα ΣΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.
 • Υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) μηνιαίως και ετησίως.
 • Υποχρεώσεις προς Επικουρικά Ταμεία.
 • Απογραφή – έναρξη εργασιών, σε Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών – Υποβολή Α.Π.Δ.
 • Υπολογισμός και κατάθεση φακέλου για απονομή σύνταξης, όλων των φορέων ασφάλισης
 • Ζητήματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ασφαλείας.
 • Παρουσία για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία – Επιθεώρηση Εργασίας – Ο.Α.Ε.Δ. – Κ.Ε.Π.Ε.Κ. κ.λπ.