Λογιστικές - Φορολογικές υπηρεσίες, δηλώσεις
Το λογιστικό γραφείο Forologin με πλήρη γνώση της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας και με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει, προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες στην Αττική αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με πολυετή εμπειρία, με συνεχή παρακολούθηση των διαδικασιών και των αλλαγών σε φορολογικά και λογιστικά θέματα, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, είτε πρόκειται για μικρή και μεσαία επιχείρηση που χρειάζεται την υποστήριξη ενός λογιστικού γραφείου, είτε αφορά εταιρία που χρειάζεται στελέχωση του εσωτερικού της λογιστηρίου και παράλληλα επίβλεψη, έλεγχο και ορθή τήρηση κάθε διαδικασίας, σχετικά με τις λογιστικές, φορολογικές και μισθοδοτικές της υποχρεώσεις.

Αναλαμβάνουμε βιβλία όλων των κατηγοριών, είτε στην έδρα της επιχείρησης είτε στο γραφείο μας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, σε συνδυασμό με το σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, αναλαμβάνει την τήρηση και την πλήρη λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησή σας καθώς και την αποστολή μέσω TAXISNET όλων των ηλεκτρονικών δηλώσεων, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε το σύνολο των συναλλαγών σας με τις ΔΟΥ και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στόχος του λογιστικού μας γραφείου, είναι η άμεση, έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις φοροτεχνικές και λογιστικές ανάγκες των συγχρονων επιχειρήσεων.

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας.
 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών.
 • Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ατομικές Εταιρίες, Μη Κερδοσκοπικές, Σωματεία κ.λ.π).
 • Κοστολόγηση παραγωγής
 • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα και σύστηµα Reporting
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρµονισµένων µε την ισχύουσα νοµοθεσία
 • Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Συμπλήρωση λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί).
 • Συμπλήρωση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
 • Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής.
 • Τήρηση µισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συµβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νοµοθεσίας
 • Ενάρξεις Νέων Επιχειρήσεων (Ατομικές επιχειρήσεις, Ομόρρυθμες (ΟΕ), Ετερόρρυθμες (ΕΕ), Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιότυπες Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ), Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΕ), Αστικές εταιρίες κερδοσκοπικές ή Μη κερδοσκοπικές).
 • Ενημέρωση και Τήρηση των Απλογραφικών (Β΄κατηγ.) και Διπλογραφικών (Γ΄κατηγ.) Λογιστικών Βιβλίων.
 • Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ).
 • Υποβολή Περιοδικών και Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΕΕ, ΦΜΥ κ.λ.π).
 • Δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ) νομικών προσώπων.
 • Συμφωνίες λογ/σμών (Πελατών-Προμηθευτών, Συμφωνία Τραπεζών και Ταμείου).
 • Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών & Προμηθευτών.
 • Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7, Ε9 κ.α.
 • Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.
 • Σύνταξη και Δημοσίευση Ισολογισμών.
 • Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών
 • Μεταβολές Εταιριών.
 • Συγχωνεύσεις Εταιριών.
 • Διακοπές Εταιριών.
 • Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής της εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, αξιόπιστες φοροτεχνικές συμβουλές.
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της εταιρίας και έγκαιρη ενημέρωση για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει ο επιχειρηματίας.
 • Ενημέρωση του πελάτη για νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης (φορολογικές ελαφρύνσεις,επιδοτήσεις, κ.λπ.).